top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Gratulerer Støre og Vedum

- Nå begynner jobben!

Først vil jeg sende en hilsen til den foregående regjering; Etter et godt valg, ønsket av så mange leser jeg at Høyresiden mener dere ikke har fått frem hva dere står for.

Vel, beklager og måtte melde det, men etter 8 år med blåblå så vet vi hva dere står for, og vi er vitterlig ikke dumme; vi HØRER og SER dere godt. Vi er derimot lettet over at vi slipper fire nye år med usosiale kutt og gaver til de rikeste i landet.

Dette er et ønsket skifte, og som så mange sitter jeg med et håp om et bedre, mer inkluderende og varmt Norge.

Da tenker jeg ikke bare på flyktninger, men det at et inkluderende Norge handler også i stor grad om de svakeste i samfunnet;

Syke, Funksjonshemmede, Fattige og de som havner utenfor.

Under den Blåblå Regjering fikk vi over 45000 (sjekk opp) flere fattige i Norge, og dette er IKKE på grunn av innvandring eller flyktninger.

Det handler om at Høyre-Regjeringen med Erna i spissen har kjørt velferden i grøfta og latt syke og fattige får dårligere kår, mens de rike har fått over 14 milliarder i skattelette. Og det bare siste året. Til sammen har høyreregjeringen gitt de rikeste skatteletter som ville gitt full dekning av både tannhelse, fått uføretrygden over fattigdomsgrensen, og kunnet finansiert både pleiepenger til foreldre med alvorlig syke barn, full dekning av tannregulering, brillestøtten til barn og unge. Ja for ikke å snakke om økning av sosialstønader, pensjoner, hjelpestønader, og ikke minst reversert kuttet til de med diabetes. Og en hel haug andre ting. I de siste 8 år har vi syke, uføre og funksjonshemmede blitt sett på som et plagsomt innsekt som egentlig bare skal knuses. Arbeidslinja har vært brutalt innført, og vi har fått vite at vi er late, uforskammet og ikke minst at vi er storforlangende. - Hva er så storforlangende av å kunne ha en inntekt som man kan leve av, for ikke å snakke om ha råd til tak over hodet, mat i magen, og økonomi som er romslig nok til at vi KAN kjøpe medisiner og betale for de behandlinger som er livsviktig for oss?

Det er mye å ta tak i for den nye regjeringen med Støre i spissen, og jeg håper på dialog med de svakeste gruppene, og ikke antakelser og overflatiske «vi skal gjøre Norge bedre».

Jeg kan egentlig kun snakke for meg selv: Som minsteufør har jeg per i dag en uføretrygd som er lavere enn fattigdomsgrensen. Dette er noe som sliter på fordi jeg, som alle andre, skal betale faste utgifter til bolig, samtidig som jeg har behandlinger og medisiner som IKKE dekkes av folketrygden. Jeg ble syk på verst tenkelige tidspunkt; 3 år ut i studiene, og med minimal inntekt. Hadde jeg blitt syk tre år før hadde jeg hatt øverste sats av uføretrygd. Men dessverre, en av de sjeldneste nevrologiske hodepinediagnoser ber ikke om alder eller inntektsnivå før det slår til. Hadde det vært slik at uføretrygd ble regnet av de beste årene man var i jobb; så hadde det slått vesentlig mye bedre ut for mange av oss uføre, og vi ville ikke hatt trygd under fattigdomsgrensen. Som ufør, og som ung person (regner meg som ung da jeg er noen år under 50 ennå), og som ble akutt syk mens jeg tok utdanning i 2017, så havner jeg under fattigdomsgrensen med min uføretrygd. Det koster å være ufør, fordi det koster så innmari å være syk. Bare denne måneden har jeg 5000kroner i utgifter som IKKE dekkes av folketrygden, fordi jeg trenger behandlinger, medisiner og diverse tester, injeksjoner og prøvetakninger. Hvert år har jeg over 100 000kr som leveres til Skatteetaten som Særfradrag pga sykdom. En ordning som forrige rødgrønne regjering forsøkte begrense sist gang dere hadde makten, og som de blå har jobbet med å fase ut. Heldigvis hadde jeg dette før 2011, og kan derfor skrive av, enn så lenge. Men mine venner som er blitt kronisk syke, uføre og har store helseutfordringer, etter dette, får ikke denne posten på skatteoppgjøret.

Derfor er dette noe av det første jeg forventer de RødGrønne innfører igjen; post for særlige sykdomsutgifter, og ingen maksgrense.Alle ytelser over fattigdomsgrensen;

Det bør fra dere være et generelt krav til at ALLE ytelser fra det offentlige;

Uføretrygd, Arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger skal være OVER fattigdomsgrensen innen utgangen av 2022.

I Hurdalsplattformen skal dere utrede arbeid og ytelser, men jeg ber om forståelse for at dere lærer dere begreper før dere lager plattformer og går ut med deres politikk: Uføretrygd er faktisk en ytelse vi får, altså basert på våre skattepenger når vi har vært i jobb og nå blitt for syke til å jobbe. Denne er varig! Den reguleres i folketrygdloven. Sosialstønad er en stønad, altså midlertidig utbetaling. Reguleres i sosialtjenestelova. Pensjon er en sparing. Altså pensjonister har spart gjennom et helt liv med arbeid, eller uføretrygd. Ja, altså vi betaler fortsatt for vår pensjon selv om vi er uføre. Ut over dette har jeg et par krav til dere, som ny regjering og som mener dere er for velferd. Dessverre ser jeg allerede i Hurdalsplattformen at mye er bare ord og pjatt, derfor har jeg konkretisert et par ting for dere som må til for at dere skal være en regjering som setter velferden høyt: Uføretrygden:

1. Hev uføretrygden til OVER fattigdomsgrensen

2. Den skal fredes – dvs ikke del av «arbeidslinja»

3. Ung ufør – fjern byråkratiet! Mange unge får ikke denne pga NAV-leger og saksbehandlere som rett og slett ikke vil gi. De vet at veien opp til trygderetten er lang og kronglete og mange gir opp. Dog de som velger å gå den veien, VINNE ALLTID!

4. Etterbetaling for mellomlegg økes fra 5 år til fra man innvilges AAP/Attføring

5. Gjeninnfør barnetillegget for uføre.

Pensjoner

1. Øk pensjonene til over fattigdomsgrensen.

2. Fjern kuttet i pensjonen når man er gift eller samboende

3. reverser kuttene som de blå har innført i skjermingstillegget.

Sykepengene må fredes: 1.Karensdager innføres ikke, da disse kun vil straffe syke minstelønnsansatte.

2.Sykepenger i to år (52 uker) som tidligere – Mange trenger mer enn et år for å komme tilbake i jobb.

Sosialstønaden må heves til levelig nivå.

1. Barnetrygd og bidrag skal ikke være med i beregningsgrunnlaget.

2. Lov med utdanning, og høyere utdanning for personer på sosialstønad

3. Sosialstønad skal ikke være istedenfor uføretrygd eller AAP, her skal det individuell saksbehandling til for å avdekke grunnen til at personer er på sosialstønad.

4. Man skal ikke måtte selge huset/bolig for å få støtte.

5. Barns sparekontoer og BSU skal utelukkes fra sosialstønad, og skal ikke kreves brukt før sosialstønad mottas.

6. Strømregning skal være en egen stønad, og støtten skal gis uten forbehold til de som mottar sosialstønad.

AAP – Arbeidsavklaringspenger

1. Reverser kuttet av aap for unge under 25 år, slik at den er lik for alle.

2. Økes til minimum fattigdomsgrensen.

3. Makstid fjernes!

4. Karensperiode fjernes.

5. Press skal legges på helse og NAV for å få en avklaring om helse. (2000 flere stillinger i NAV knyttet opp mot AAP)

6. Lov med høyere utdanning under AAP

Studiestøtte og utdanning:

1. studiestøtten økes til 270.000kr året for alle, og utvides til 12 måneder for alle.

2. Fordeling 100.000kr i stipend og resten i lån

3. Grad innen normert tid omgjør 50% av lånet til stipend.

4. Flere nettbaserte studier.

5. Videregående skoler i distriktene skal kunne gjennomføres digitalt via forelesning/klasseromsundervisning via nett. Dette for å sikre sårbare unge som ellers hadde måttet flytte langt hjemmefra for å kunne gå på videregående. På denne måten vil vi få ned frafallet og fraværet. Sisteårsstudenter skal være på studiested.

6. Studenter med barn får dekket bøker, skolemateriell og skolepenger.

BOSTØTTE:

1. Inntektsgrensen økes med minimum 40000kr per grense (enkeltpersoner, personer med barn, eller familier)

2. Skal kunne gis der en i familien er lavtlønnet, mens den andre ikke. Dette for å utjevne forskjellene i forholdet og gi likestilling innad i hjemmet. Det må sees i sammenheng med at mange kvinner er avhengig av ekteskapet og mannen for å ha tak over hodet, og i mange tilfeller er dette en grunn til at mange blir i voldelige/skadelige forhold over tid.

3. Barnebidrag, Barns inntekt og Barnetrygden skal ikke være del av beregningsgrunnlaget.

Særfradrag grunnet sykdomsutgifter. Dette forsøkte dere å kutte og utfase forrige gang dere var i regjering. Da trygdereformen kom i 2015, måtte vi plutselig betale skatt på uføretrygden. Dette OG utfasing av særfradragene for kronisk sykdom ( post 6.3) har ført til dårligere økonomi for uføre, og spesielt de med lav uføretrygd (misteuføre).

Krav; post 6.3 gjeninnføres fra og med 2021 skatteoppgjøret

BARNEBIDRAG:

1. Gjeninnfør skattefradraget for den som betaler barnebidraget!

2. Beregningsmodellen bør endres til en mer human bidragsutregning, ikke lenger kun netter som skal telle, men også fordeling av hvem av foreldrene barna oppholder seg hos på dagtid.

3. Ved samværssabotasje skal bidragsplikten frafalles

4. Ved feil i bidragssak, hvor bidragsyter ikke er å beregne som far etter DNA-test, så skal bidraget i sin helhet tilbakebetales. OGSÅ når dette gjelder etter fylte 18 år.

5. Uføre skal unntas bidragsplikt

Hvorfor trenger vi en god velferdspolitikk? Det handler i stor grad om at syke/uføre og andre som faller utenfor skal ha mulighet til å delta i samfunnet på lik linje som andre. Det er mange ting som kan gjøres annerledes, en god boligpolitikk hvor man har egne boliger til lavtlønnete eller syke/ uføre hadde vært enestående. Men vi ser at der dette nå er etablert, så er miljøene og kvaliteten slike steder er elendig. Ved at så mange uføre, syke på aap eller personer med lav inntekt ikke har økonomi til å kunne skaffe egen bolig som passer for ens formål, så har vi også sett at mange (spesielt kvinner) lever i ekteskap der de utsettes for både fysisk og psykisk vold. De har rett og slett ikke økonomi til å komme seg unna. I tillegg blir det ofte en skjevfordeling i forholdet når en person er syk, ufør, på aap, eller har karenstid, og dermed avhengig av partneren for å kunne overleve. VI trenger derfor å øke alle stønader og ytelser som pensjon og uføretrygd til OVER fattigdomsgrensen, slik at vi kan få et mer likeverdig og likestilt samfunn. Det handler om frihet og muligheten til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre, men også trygghet, og viten om at man kan klare seg også om man er syk eller uten arbeid. Takk for at du lytter. sniker meg stille ut igjenbilder: Stortingets nettside, pluss diverse

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comments


bottom of page