top of page
Krystallsalt
  • Forfatterens bildeNann Jovold-Evenmo

Den bevisste feilbruk av begreper

Jeg har lenge undret over dette med feil bruk av navn på tjenester man har via det offentlige. Da snakker jeg konkret om ytelser og stønader fra NAV. Høyre-politiker Heidi Nordby-Lunde er en av disse som til stadighet går ut ned høy sigarføring ang disse snylterne som er «på trygd». Vet hun og sine likemenn og likekvinner ikke forskjellen på stønadene og ytelsene som gis via NAV.


Jeg tror de vet, men at de bevisst velger å uttale seg villedende for å få massene med på hatet mot de som har stønader, pensjoner og ytelser fra det offentlige. Det handler om å villig stigmatisere innbyggere i Norge som står utenfor arbeidslivet, enten på grunn av sykdom, alder eller annet.

Mange av de som får stønaden sosialstønad er personer med kompleks sykehistorien som har havnet utenfor de andre støtteordningene (Trygd, sykepenger, dagpenger osv). Det kan være flyktningen med sine alvorlige og underbehandlet traumer, eller en person som ikke er ferdig utredet for sykdom, og som har brukt opp sine 3 år med AAP, og dermed har «karantene». Eller kanskje en aleneforsørger som har prøvd alle muligheter for å skaffe seg jobb uten å lykkes fordi man ikke har god nok utdanning, erfaring eller kjenner noen som kan hjelpe denne inn i arbeidsmarkedet.

»Enslige med barn får aleneforsørgerstønad» sier mange og feier denne gruppen under teppet. Kunnskapen om at overgangsstønad gis kun i 3 år, og da må barnet være under 8 år. Ergo: Nei, alle får ikke det. Dessuten er det ikke lenger slik at du får det for alle barn. Den første gangen er det brukt opp. Punktum


Sosialstønad er en midlertidig støtteordning som en kan få for å dekke det nødvendige av mat, strøm, husleie, og klær. Men med et eksistensminimum. Du blir ikke RIK av å leve på sosialen.


Trygd, som disse politkerne er så glad i å bruke, er en ytelse man får når man er helt eller delvis ute av stand til å jobbe. Altså dor di man er for syk til å ha arbeid. Dette er noe man gjør seg fortjent til etter å ha betalt skatt. Så en kan du at mange av oss har betalt for dette selv mens vi var i jobb, før vi ble syke. Det er ikke enkelt å få uføretrygd, fordi det er mange kriterier som ligger til grunn. Spesielt at man skal ha prøvd enhver for form arbeid eller behandling.

Det er altså ikke noe man går inn på NAV og bestiller over disk, slik mange politikere, her også Heidi Nordby-Lunde, prøver å fremstille det som: «en kaffe matte, en baguette og en uføretrygd, takk!»


Pensjon, er ord de bruker lite, bortsett fra uførepensjon, som er noe helt annet. Pensjon er et uttak av en sparing via et langt arbeidsliv. For hver krone du betaler i skatt går det da en viss andel penger inn til trygdekassen, som det het før. Nå er det NAV via pensjonsfondet, og her kommer din trygd i fra. Den du har krav på når du er for gammel til å stå i jobb. Hva er dette Uførepensjon? Det er den tilleggspensjonen du som ufør eller pensjonist, via en pensjonsforsikring. Jeg får når jeg blir gammel via StatensPensjonskasse OG KLP. Siden jeg har jobbet både i statlig og kommunal sektor.

AAP er Arbeidsavklaringspenger, som man får tidsbegrenset mens man skal utredes for sykdom eller om man har noe arbeidsevne igjen. Ordningen er en skam for samfunnet, da denne ødelegger helsen til mennesker før de er ferdig utredet! Den gir ikke rom for individuell tidsbruk for utredning, f.eks ved utredning av komplekse diagnoser. Herunder psykiske lidelseR, ME, reumatisme, fibromyalgi, skjelett og muskelsykdommer m.fl

Ergo blir man gående uten inntekt et år, fordi din treårsperiode er oppbrukt. Stønaden er også så lav at den ikke dekker det vesentlige en gang; som husleie, strøm, medisiner, mat og det å ha et faktisk liv.

Når jeg nå forklarer disse forskjellene på stønadene, så er det for å TA politikerne på deres bevisste feilaktige bruk av disse ordningene.

Og jeg mener de bruker benevnelse feil med viten og vilje for å villede, feilinformere, og for å stigmatisere ALLE som ikke er i arbeid. Uavhengig av om de er syke, sosialklienter eller eldre pensjonister.

Jeg begrunner min krasse påstand med at jeg nekter å tro at de politikerne, enten de er høyre, venstre, arbeiderpartiet eller hvem som nå enn jobber med helsepolitikk og arbeidslivspolitikk, har så lite kunnskap om det de sitter og bestemmer over.

Siter meg gjerne på det, og jeg skal pokker meg stå for dette også, opp i fjeset på dem.

Dette er også en heads up til pressen, for at de skal kunne spørre de folkevalgte kritiske spørsmål om nøyaktig hvilke ytelser, stønader eller pensjoner det er de snakker om. Og slutte la politikerne slippe til ukritisk uten å bli arrester verbalt for deres bevisste villedende betegnelser på disse forskjellige offentlige støtteordningene.


La oss tvinge dem til å bruke de korrekt! Og la oss få slutt på denne bullshiten de lirer av seg, en gang for alle

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Bolig for alle

Jeg har undret og tenkt lenge på hvorfor det er blitt sånn at syke, uføre, enslige, enslige forsørgere og de med lav inntekt ikke kommer inn på boligmarkedet. Bankene r som regel private bedrifter, ei

Anbefalt til jobb

Det er noe med Brenna-saken, og Trettebergstuen-saken for den del, som gjør meg litt oppgitt, og det er den stadige bruken av inhabilitet. Saken er at hun HAR strengt tatt ikke gjort annet enn det so

Comments


bottom of page